KDY’s

Vedtægter

Vedtægter for Kongelig Dansk Yachtklub

§ 1. Navn og hjemsted                     

1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), og dens hjemsted er en kommune i hovedstadsregionen.

§ 2. Klubbens formål                         

2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten til gavn for klubbens medlemmer.

§ 3. Medlemskab af Dansk Sejlunion

3.1 Klubben er medlem af Dansk Sejlunion, som er sejlsportens nationale myndighed.

§ 4. Optagelse af medlemmer  

4. 1. Optagelse som medlem af KDY sker ved skriftlig ansøgning herom til bestyrelsen. Er ansøgeren under 18 år, skal ansøgningen underskrives af forældre / værge.

4. 2. Bestyrelsen fastsætter til enhver tid de forskellige former for medlemskab, som Klubben tilbyder. De skal fremgå af Klubbens hjemmeside.

4. 3. En ansøger skal i sin ansøgning angive, hvilken form for medlemskab der ønskes.             

4.4 Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer. Udnævnelsen af et æresmedlem kan ikke diskuteres på en generalforsamling.                                  

4.5 Medlemmer kan optages gennem en firmaaftale efter særlige regler fastsat af klubbens bestyrelse.

§ 5. Medlemskontingent                                 

5.1 Kontingentet fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling (§7) og får virkning fra det regnskabsår, der begynder førstkommende 1. oktober. Kontingentet opkræves helårs forud, idet bestyrelsen dog til enhver tid kan ændre opkrævningstermin til to eller flere gange pr. år således, at årskontingent derved opkræves med lige store rater. Sådanne ændringer skal meddeles på den ordinære generalforsamling i forbindelse med fastsættelse af kontingent.  

5.2 Som indtrædelsesgebyr betales 1/3 årskontingent. 

5.3 Ungdomsmedlemmer indtil det fyldte 30. år, ved regnskabsårets begyndelse, betaler 2/3 medlemskontingent. Ungdomsmedlemmer indtil det fyldte 30. år betaler ikke indskud. 

5.4 Medlemmer bosat i Danmark uden for Sjælland og Amager betaler 2/3 medlemskontingent.

5.5 Medlemmer over 65 år og med mindst 25 års (sammenhængende) anciennitet kan anmode bestyrelsen om betaling af 2/3 medlemskontingent. En sådan anmodning skal, for at have gyldighed for det kommende regnskabsår, være klubben i hænde senest den 1/8.

5.6 Ægtefæller betaler 1/3 medlemskontingent.

5.7 For familier bestående af to voksne, som begge er medlemmer, betales 1/3 medlemskontingent for hjemmeboende ungdomsmedlemmer, ud over ét.

5.8 Bestyrelsen kan i særlige tilfælde helt eller delvist fritage enkelte medlemmer for kontingent og/eller indtrædelsesgebyr.

§ 6. Udmeldelse. Eksklusion

6.1 Gyldig udmeldelse må ske skriftligt til klubben inden en 1. september. Medlemskabet regnes for ophørt ved regnskabsårets slutning.

6.2 Et medlem der ophører med at betale kontingent kan af bestyrelsen ekskluderes, efter at medlemmet har modtaget et skriftligt påkrav med oplysning om virkningen ved ikke at betale det skyldige beløb. Ekskluderes medlemmet fra klubben kan denne ikke optages på ny, før det skyldige beløb samt nyt indmeldelsesgebyr er betalt. Medlemmet orienteres skriftligt om eksklusionen. Disse meddelelser kan gives pr. mail.

6.3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dets adfærd skader klubbens anseelse, eller når særlige forhold taler herfor. Bestyrelsens beslutning om eksklusion kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor ved hemmelig afstemning. Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have lejlighed til at udmelde sig selv straks eller fremføre sit forsvar over for bestyrelsen, og medlemmet kan fordre spørgsmålet afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling.

6.4 Generalforsamlingen kan kun drøfte eller beslutte et medlems udelukkelse, hvis eksklusionen er optaget som et særligt punkt på dagsordenen. Vedkommende medlem har adgang til forhandlingen med ret til at forsvare sig. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver at 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, og afstemningen skal foregå skriftligt og hemmeligt.

§ 7. Ordinær generalforsamling                                  

7.1 Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender.

7.2 Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i januar, indkaldes med mindst 14 dages varsel ved meddelelse herom på klubbens hjemmeside og ved fremlæggelse i klubbens sekretariat. Meddelelsen skal indeholde dagsorden og oversigt over indkomne forslag samt Årsrapport for det foregående regnskabsår.                                  

7.3 Forslag, som ønskes forelagt på den ordinære generalforsamling, skal være indgivet til bestyrelsen senest den 1. november. Generalforsamlingen kan ikke tage bindende beslutning om sager, der ikke er optaget på dagsordenen.

7.4 Stemmeret har alle personlige medlemmer af klubben, der er fyldt 18 år, og som har været medlemmer i mindst 3 måneder før generalforsamlingen og har betalt forfaldent kontingent. Stemmeret kan udøves ved personligt fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt. Dog kan et stemmeberettiget medlem, der er til stede på en generalforsamling, kun stemme ved fuldmagt for ét andet stemmeberettiget medlem.

§ 8. Dagsorden

8.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:            

1. Valg af dirigent.                 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport for det forløbne år til godkendelse og meddelelse af decharge.                 

4. Fastsættelse af kontingent.                 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, formand, valgkomite samt revisorer.

7. Emner til orientering og drøftelse.                                               

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling                                  

9.1 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes senest 1 måned efter, at mindst 50 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring derom med oplysning om de emner, der ønskes behandlet.              

9.2 I øvrigt følges bestemmelserne i § 7 og 10 i tilfælde af ekstraordinær generalforsamling.

§ 10. Generalforsamlingens ledelse mv.   

10.1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten leder generalforsamlingen og bestemmer den måde, hvorpå dagsordenens punkter skal behandles.

10.2 Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel majoritet blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer, dog jf. § 6.4 og 19. Dirigenten bestemmer afstemningsmetoden.

10.3 På begæring fra mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skal valg og afstemninger foregå skriftligt og hemmeligt.

10.4 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten.            

10.5 Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke genoptages på samme generalforsamling.

§ 11. Bestyrelse. Valg. Valgkomité                            

11.1 I spidsen for klubben kan på bestyrelsens opfordring, i overensstemmelse med klubbens tradition, stå en æresformand. Æresformanden kan når som helst tage forsæde i klubben, men bærer intet ansvar for dens handlinger.

11.2 Klubben ledes af en bestyrelse, der vælges på den ordinære generalforsamling og repræsenterer klubben i alle forhold. Dens lovligt vedtagne beslutninger og i henhold hertil foretagne handlinger forpligter klubben.                                

11.3 Bestyrelsen, hvis medlemmer skal være myndige og medlemmer af klubben, består af:  

a) En formand, der vælges direkte af generalforsamlingen for 2 år ad gangen.                 

b) 7-11 bestyrelsesmedlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, og hvoraf 1-2 medlemmer skal være bosat uden for Sjælland.                 

c) Bestyrelsen meddeler senest 15. september Valgkomiteen, dels antallet af bestyrelsesmedlemmer dels hvor mange bestyrelsesposter, der skal genbesættes.

11.4 Genvalg er tilladt. Formanden kan genvælges 1 gang, de øvrige bestyrelsesmedlemmer kan genvælges 2 gange.

11.5 Indtræder vakance i årets løb, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem. Bestyrelsens valg af det nye medlem forelægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling. Godkender generalforsamlingen bestyrelsens valg, er bestyrelsesmedlemmet at betragte som valgt for første gang.

11.6 På den ordinære generalforsamling vælges et medlem til Valgkomiteen. Denne komité består af 5 medlemmer, som ikke må være medlemmer af den siddende bestyrelse, hvoraf mindst 3 skal have været bestyrelsesmedlemmer i KDY. Hvert år udtræder et medlem efter tur. Det udtrædende medlem kan ikke genvælges i udtrædelsesåret.

11.7 Valgkomiteens opgaver:                 

a) At sikre indstillingen af én kandidat til hver af de poster, der indstilles genbesat.

b) Senest 1.oktober på klubbens hjemmeside og ved fremlæggelse på klubbens sekretariat at offentliggøre hvilke valg, der skal foretages på den ordinære generalforsamling.

11.8 Klubbens medlemmer kan inden 15. oktober skriftligt meddele deres kandidatforslag til Valgkomiteen, men kan også direkte forelægge kandidatforslag til generalforsamlingen, dog skal indstillinger til valg ske skiftligt senest 1. november, jf. § 7.3. og under hensyn til 11.7 b.

11.9 Dersom Valgkomiteen ikke benytter et skriftligt forslag fra et medlem, skal vedkommende underrettes så betids, at det har mulighed for at forelægge en skriftlig indstilling for generalforsamlingen.

11.10 Samtlige indstillede kandidater skal have erklæret sig villige til at modtage valg. Samtlige indstillinger skal medtages i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 12. Bestyrelse og direktør             

12.1 Bestyrelsen konstituerer sig på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og vælger af sin midte én eller to viceformænd samt en kommitteret for regnskab. Sidstnævnte hverv kan ikke forenes med posten som formand eller viceformand. Bestyrelsen vælger herudover formand til de respektive udvalg og komiteer, samt fastsætter kommissorium for samme.

12.2 Alle bestyrelsesmedlemmer skal indkaldes til bestyrelsesmøderne med rimeligt varsel. Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden og fører referat af sine forhandlinger.

12.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer samt den fungerende formand er til stede. Dens afgørelser er betinget af simpelt stemmeflertal, dog jf. § 6.3. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.                     

12.4 Ved formandens forfald træder en viceformand i hendes/hans sted.

12.5 Klubben tegnes af bestyrelsen ved formanden eller viceformand i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen kan meddele prokura.

12.6 Bestyrelsen ansætter en direktør. Direktøren refererer direkte til bestyrelsens formand. Direktøren forestår klubbens daglige ledelse efter bestyrelsens retningslinjer og anvisninger. Direktøren deltager i bestyrelsens møder, med mindre formanden bestemmer andet. Bestyrelsen udfærdiger ansættelsesbrev indeholdende jobbeskrivelse og mandat.

§ 13. Regnskab                                  

13.1 KDY’s regnskabsår løber fra 1/10 til 30/9.                                 

13.2 Direktøren er ansvarlig for klubbens bogføring og regnskab. Arbejdet sker i løbende samarbejde med den af bestyrelsen udpegede kommitterede for regnskab. Direktøren skal senest 1. november til bestyrelsens godkendelse fremlægge udkast til årsrapport med påtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Årsrapporten skal herefter med bestyrelsens godkendelse forelægges klubbens kritiske revisorer, således at årsrapporten kan offentliggøres for klubbens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen, jf. § 7.2.     

13.3 Klubbens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser og har ingen krav på nogen del af klubbens formue eller udbytte af nogen art.

§ 14. Revisorer                      

14.1 Generalforsamlingen vælger for ét år ad gangen en statsautoriseret revisor til at revidere regnskaberne.

14.2 På den ordinære generalforsamling vælges desuden hvert år blandt klubbens medlemmer 2 kritiske revisorer. Genvalg er tilladt, dog højst 5 gange.                                  

14.3 De kritiske revisorer har alle med revisionsmæssige opgaver forbundne rettigheder.

§ 15. Flag, stander, bomærke     

15.1 Klubbens flag er det danske yachtflag med 3 stjerner i guld anbragt diagonalt i det øverste felt under bogstaverne YF.

15.2 Klubbens stander og salingsflag er hvide med 3 stjerner i rødt under en gylden kongekrone.

15.3 Klubbens bomærke er 3 stjerner under en kongekrone.

15.4 Flag, stander, salingsflag og bomærke skal være efter en af bestyrelsen godkendt model. Flag, stander og salingsflag må kun føres på et lystfartøj, hvis ejer eller fører er medlem af KDY.

§ 16. Klubbens repræsentanter

16.1 Bestyrelsen kan udpege repræsentanter for KDY blandt klubbens medlemmer, hvor og når en sådan repræsentation er ønskelig.                                  

16.2 Repræsentanten skal varetage klubbens og medlemmernes interesse i sit område, virke for klubbens fremme og om fornødent yde klubbens medlemmer bedst mulig assistance.

16.3 Bestyrelsen fastlægger retningslinjer for repræsentanternes virksomhed og mandat.

§ 17. Aktiviteter og organisation         

17.1 Bestyrelsen fastsætter rammerne for klubbens organisation og aktivitetsområder, herunder formål og antal af afdelinger.

17.2 Ungdomsarbejdet i henholdsvis Rungsted og Skovshoved drives som lokale afdelinger med hjemsted i henholdsvis Hørsholm og Gentofte kommune.                                  

17.3 Bestyrelsen skal sørge for, at klubben disponerer over formålstjenlige klublokaler.

17.4 Klubben kan drive restaurationsvirksomhed.

§ 18. Medlemskommunikation                 

18.1 Klubben er forpligtet til at opretholde og vedligeholde en hjemmeside, der kan give offentlighed og medlemmer adgang til klubbens oplysninger og meddelelser i åben og begrænset form. Hjemmesiden er den officielle meddelelseskanal mellem klubben og medlemmerne.

18.2 Klubben udgiver et periodisk medlemsblad, som udsendes til medlemmerne.                 

§ 19. Vedtægtsændringer                                  

19.1 Forandringer i disse vedtægter kan foretages på enhver generalforsamling, når 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.                                  

19.2 Er forslaget vedtaget, men det nødvendige antal stemmeberettiget medlemmer ikke til stede, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan vedkommende ændring gyldigt vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er til stede.

19.3   Afhændelse af faste ejendomme og fast anlægsaktiver, i form af havneanlæg, kan kun ske efter generalforsamlings vedtagelse. 

19.4   Beslutning om afhændelse jf. §19.3, af faste ejendomme og anlægsaktiver i form af havneanlæg kræver, at der er mindst 25% af klubbens stemmeberettigede medlemmer til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for.

19.5    Er forslaget vedtaget, jf. §19.4, men det nødvendige antal stemmeberettigede ikke er til stede, skal der indkaldes til en ny generalforsamling. Her kan beslutningsforslaget vedtages, hvis der er 10% af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og hvis mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for.

§ 20. Klubbens opløsning                

20.1 Klubbens opløses ved beslutning på en ordinær generalforsamling efter bestyrelsens forslag. Beslutning om klubbens opløsning kræver at betingelserne i § 19 er opfyldt.                 

20.2 Ved klubbens opløsning tilfalder klubbens nettoformue et andet almennyttigt formål indenfor dansk sejlsport efter generalforsamlingens beslutning. Denne beslutning træffes med simpel majoritet jf. reglerne i § 10.2.

Således vedtaget på klubbens ekstraordinære generalforsamling den 30.03.2022.

Sprog / Language