Strategi

Traditioner og udvikling i dansk sejlsport

Det vil vi gerne have vores medlemmer siger:

Jeg bliver hele tiden en bedre sejler gennem mit medlemskab af KDY. En klub der som vigtigste mål har at udvikle sejlsporten i Danmark. Den er fyldt med stærke og gode traditioner og de mange muligheder, som skabes af klubben, bidrager til en social oplevelse, som betyder meget for mig.

Strategi KDY, Kongelig Dansk Yachtklub på Sjælland

Vi skal være en katalysator for alle sejlsportens mange aldre og evner

Visionen

KDY er Danmarks største sejlsportsklub med mere end 2000 medlemmer i 2021. Vi favner alle der har interesse i sejlsport, tilbyder de bedste uddannelser og afholder en lang række højkvalitets stævner. Såvel uddannelser som stævner kan vi afholde dels alene og dels i samarbejde med andre sejlklubber. Vi har en sund økonomi og kan med udgangspunkt i den skabe en række nye aktiviteter til glæde for medlemmerne. Vi arbejder for et bredt samarbejde mellem alle sejlklubber og Dansk Sejlunion.

Missionen

Vi samler alle med interesse for sejlads og skaber gennem vores aktiviteter en værdi for det enkelte medlem uanset baggrund og interesse. Vi udvikler sejlsporten til glæde for vores medlemmer og sejlsporten generelt. Vi skal være en katalysator for at udvikle sejlere uanset alder og tiltrække dem til et livslangt liv på havet.

SEJL & MOTOR, KAPSEJLADS & CRUISING, FÆLLESKAB

 

Vores historie

Vores historie går mere end 150 år tilbage, og i alle de år har vi været med til at tegne udviklingen i dansk sejlsport. Dette skal vi fortsætte med at gøre. Vi er stolte af vores fortid, og vi er stolte af vores tætte tilknytning til det danske kongehus – den er en vigtig del af vores fundament. Vi er en sejlklub for livet – du kan begynde din sejlsportskarriere som barn og slutte den som olding, og KDY kan undervejs hele tiden tilbyde dig noget. Vi er en klub der favner motor- som sejlbådssejlere og surfere lige komfortabelt.

https://kdy.dk/wp-content/uploads/2021/05/i-485VcBr-X5.jpeg

Sejlsporten & og KDY’S fremtidsplaner

Sejlsporten

For øjeblikket må man konstatere, at sejlsporten generelt og kapsejlads i særdeleshed har trange tider. En lang række underliggende faktorer i samfundet gør, at færre og færre unge og midaldrende især mænd tager hele weekender fri for at sejle kapsejlads. Alternative tilbud fra andre sportsgrene hober sig op – cykling, løb, golf osv.

KDY

Vi skal forsøge at tilpasse os denne udvikling. Eventuelt gennem samarbejder med andre idrætsgrene – sejlergolf, sejlads og løb – en slags stafet, sejladsformer som kan tiltrække hele familien og sikre at både kone og børn bliver inddraget, og på den anden fløj støtte en udvikling mod hurtige og mere spændende både – både et- og flerskrogs – så man får både et adrenalin kick og en aftensmad med familien. I det hele taget skal vi være rigtigt gode til at tænke ud af boksen og løse problemerne i stedet for at tro at de løser sig selv.

Disse underliggende faktorer påvirker også tursejladsen – men ikke i samme omfang som for kapsejlads.

Vi får mere og mere travlt og mindre og mindre tid til flere og flere tilbud. Det skal vi kunne tilpasse os.

Vi kommer ligeledes til at se en underliggende strøm, der viser. at vi, fordi vi deltager i flere og flere forskellige aktiviteter, ønsker vi at binde os mindre og mindre i store forpligtelser. Vi vil hellere leje end eje, eller vi vil gerne have delt ejerskab, så man ikke står med alle forpligtelserne.

Vi vil helt sikkert i klubben gerne have noget for vores penge, og vi vil også være indstillet på at betale for det, vi gerne vil have. Vi vil ikke bare betale kontingent uden at vide, hvad vores penge går til – jeg er medlem af en klub med dens fællesskab, men jeg er også speciel med specielle behov og ønsker. Jeg vil ikke blot betale et kontingent, men vil gerne sammensætte min helt egen ”sejlsportspakke” og betale for den. Det betyder ikke (nødvendigvis) at vi skal reducere kontingentet, men at vi skal være superskarpe til at kommunikere værdien af et medlemskab – og at vi selvfølgelig skal kunne skabe den!

Hvis det er sjovt, indholdsrigt, spændende, socialt givende og relativt hurtigt overstået, er vi villige til at betale hvad det koster.

Vi skal introducere en ”kom forbi og sejl” – en klippekortsordning hvor man ikke behøver at være medlem for at komme på havnen og sejle, men hvor man gennem den gode oplevelse undervejs melder sig ind. Man skal til det udnytte den digitale teknologi til bestilling af tid.

Vi kommer i en situation, hvor en stor del ældre gradvis glider ud af arbejdsmarkedet og er klar til at give den en ”skalle” som frivillig – i det hele taget bliver det formodentlig lidt ”trendet” at give et nap med. Især hvis man føler, at det man har lagt til fælleskassen, er rimeligt, og derfor oplever det som naturligt at give en hånd med.

KDY, Kongelig Dansk Yachtklub på Sjælland
KDY

Økonomien

Vi skal målrettet arbejde på at sikre en stærk økonomi i klubben, idet man bør stille sig som mål, at man årligt har et fornuftigt finansielt råderum til forpligtigelser og udvikling af klubben og dens aktiviteter.

KDY, Kongelig Dansk Yachtklub på Sjælland
KDY’S

Tilstedeværelse

Vi vil fortsat operere ud fra 3 fysiske lokationer. Det vil være helt afgørende at sikre en stærk og i vid udstrækning frivilligt båret lokal ledelse understøttet af den faste administration. Vi skal hvert af vores steder udvikle en klubånd baseret på et maritimt og uforpligtende klubhusmiljø.

Det er ligeledes uhyre vigtigt, at der sikres en tværgående koordinering og et socialt KDY fællesskab.

KDY, Kongelig Dansk Yachtklub på Sjælland
KDY’S

Organisation

Den faste organisation skal vendes i retning af at være mere understøttende og i mindre grad udfarende, end det er tilfældet i dag. Der skal opbygges en stærk aktivitets-lokations baseret frivillig struktur, der med ansvar for egen og deres del af den samlede økonomi og den fælles KDY retning har kompetence til at udvikle og afvikle på deres område.

Organisationen vil således i endnu højere grad end det er tilfældet i dag være baseret på frivilligt arbejde, og vi skal som en naturlig konsekvens udvikle en klar politik for hvorledes vi honorerer deres indsats – ikke økonomisk men i form af andre ydelser.

Der skal i den frivillige struktur formodentlig uddannes et antal projektledere, som vil være i stand til at løfte afviklingen af større arrangementer, som i dag typisk løftes af den faste organisation.

Vi skal være i stand til at tilbyde vores assistance – mod relevant kompensation – til andre sejlklubber såvel omkring administration som afvikling af aktiviteter på vandet.

Wessel og Vett Cup WASZP
KDY’S

Aktiviteterne

Der vil være en meget stor mængde af aktiviteter i klubben såvel faste løbende over sæsonen såsom aftenmatch, sejlerskole, ungdomscenter etc. som enkeltstående jollestævner, cruising-ture, havnefester osv.

På dette område er det centralt, at vi lokalt, aldersmæssigt og aktivitetsmæssigt er i stand til at udvikle nye forbedrede aktiviteter baseret på vores medlemmers ønsker og nye medlemmers forventninger. Men det er samtidigt centralt, at vi forstår at afvikle gamle travere, der ikke længere er liv i. Flere aktiviteter og sejladser bør være rettet mod motorbåde.

“Foiling belongs to the future”:  KDY ønsker at sætte den nationale dagsorden for uddvikling af foiling sejlads i Danmark.

Aktiviteterne skal løbende være i harmoni med de underliggende trends i samfundet.

Der skal arbejdes med at udvikle en række ”off-season” tilbud, som kan være med til at sikre, at klubben i medlemmernes øjne er til stede hele året. Disse aktiviteter behøver ikke nødvendigvis at være relateret til vand.

Vi skal være de mest klartskuende på udvikling af nye aktiviteter og dem med hurtigst reaktionstid – det er en del af vores DNA.

KDY X-mas Match Cup
KDY’S

Medlemmerne

Hvis vi skal sikre at fastholde den nuværende årlige vækst af nye medlemmer på 5 – 7% skal der naturligvis ske en løbende udvikling af aktivitetsmønsteret, der vil trække nye medlemmer til. Men i erkendelse af samfundsudviklingen, skal vi parallelt arbejde med at tilpasse kontingentstruktur til f.eks et lavere basiskontingent sammenkoblet med en facetteret brugerbetalingsmodel. Dette skal ske ved at det enkelte medlem betaler mere for det forbrug han eller hun har i klubbens regi – være sig trænings-og sejladsdeltagelse, kursusforløb, bådleje eller andre oplevelser.

Vi skal rekruttere vores medlemmer fra hele landet og søge at øge andelen af internationale medlemmer.

En del af vores økonomi skal kunne baseres på medlemmernes ønske om at købe klubrelaterede produkter og ydelser i forskellige former. Vi skal sikre, at disse ydelser er af høj kvalitet, der harmonerer med klubbens identitet – det gælder alt fra standere til fordels-indkøbsordninger.

Kort sagt skal vi på alle måder være de bedste til at skabe værdi og opfylde de ofte uudtalte forventninger, som vores medlemmer har til os.

Speedbådsbevis - Nemt, hurtigt og sikkert på KDY Akademi
KDY

Informationen

Vi skal sikre en stærkere, effektiv og tidstilpasset kommunikation med medlemmerne og alle sejlere i danmark. Den vil i helt overvejende grad være baseret på ”Kongelig Dansk Yachtklubs Magasin” og online kommunikation via en moderne IT-platform, relevante sociale medier, der sikrer kommunikationsveje til medlemmerne.

Der vil fortsat findes en begrænset, men højprofileret trykt kommunikation sted i form af et klubblad.

Claus Høj Jensen, Frederik Dahl Hansen og Rasmus Jørgen Andresen
KDY’S

Samarbejder

Vi skal ikke alene fortsat være indstillet på et samarbejde med andre sejlklubber, vi skal i nogen udstrækning være drivende på disse samarbejder. Det kan dreje sig om kapsejladser, kursusforløb, erfaringsudveksling men også om mere permanente forhold om administration og ledelse.

Vi skal fortsat styrke vores internationale relationer især med vægt på samarbejdet med vores nordiske klubber og klubberne omkring Østersøen.

Samtidig skal vi være rigtigt skarpe til at se udviklingstendenser og kopiere hvad andre klubber i andre lande har succes med.

Samtidig skal vi være rigtigt skarpe til at se udviklingstendenser og lave os inspirere af hvad andre klubber i andre lande har succes med.

KDY, Kongelig Dansk Yachtklub på Sjælland
KDY’S

Partnere

En væsentlig del af klubbens økonomi vil fortsat være baseret på partnerskaber/sponsorer. De skal udvikle os i en retning som gør, at vi kan tiltrække de partnere, som matcher og understøtter vores profil. Vi skal sigte mere i retning af gensidige samarbejder, som giver værdi for vores sponsorer, vores medlemmer og klubben i en og samme aftale. Vi skal etablere en klar skillelinje mellem vores sponsorarbejde og de af klubbens medlemmer, som ønsker at bidrage med donationer og mæcen-støtte.

Sprog / Language