Rungsted sikkerhedspolitik

Ungdomscenter

Sikkerhedsbestemmelser for KDY-Ungdom Rungsted

1. Hvem og hvad gælder disse sikkerhedsbestemmelser for Denne sikkerhedspolitik gælder for alle medlemmer i KDY’s Ungdomscenter og omfatter sejlere, trænere, forældre og udstyr i KDY Ungdom Rungsted.

I nedenstående henvises til flere procedure som støtter op om KDY’s overordnede sikkerhedspolitik.

Sikkerhedspolitikken bør revideres hvert 2. år.

2. Førstehjælpsudstyr

I alle klubbens køl- og motorbåde skal der forefindes en komplet førstehjælpskasse

I sejlerstuen findes endvidere en førstehjælpskasse og Hjertestarter.

Brovagt kontrollere hver gang at førstehjælpsudstyr og Hjertestarter i sejlerstuen er intakt og ubrugt. Ved fejl og mangler kontaktes den ansvarlige for ungdomscenteret.

Det er den ansvarlige for ungdomscenteret der har det overrende ansvar for førstehjælpsudstyret.

 

3. Sejlads med klubbens motorbåde (planende)

Før sejlads skal skipper altid sikre at følgende udstyr er i båden, er funktionelt og fri for skader.

 • Førstehjælpskasse
 • Ekstra MOB-line
 • Håndholdt VHF
 • 1 stk 2 kg ABC pulverslukker
 • 1 kniv fastgjort med line
 • Tovværk til evt. slæb af joller
 • Benzin-niveau
 • Checkliste

Ved fejl eller mangler registreres dette i bådens logbog og Ungdomslederen kontaktes. Efter vurdering af situationen kan der gives dispensation til brug af fartøjet.

Bådsmand kontrollere årligt at ABC pulverslukker og kniv er i ordentlig stand.

 

3.1 Krav til skipper af klubbens motorbåde

Skipperen af fartøjet skal være fyldt 16 år være i besiddelse af Dulighedsbevis eller spedbådsførebevis, og være godkendt af KDY.

 

3.1.1 Hvem kan godkende:

Det er kun KDY’s bådsmand og Ungdomslederen der kan godkende en skipper. Dette sker på skift (mail) forud for en samtale og introduktion til bådene

Godkendte føre fra Ungdomcenteret til klubbens speedbåde kan findes hos Ungdomslederen

 

3.2 Operation af fartøj

Alle ombord på fartøjet skal være korrekt iført godkendt sejlervest.

Skipperen af fartøjet skal være iført passende påklædning i forhold til vind og vejrforhold.

Skipperen af fartøjet skal altid være fastgjort til MOB-line

Ved træning med ungdomssejlere må børn under 6 år ikke medtages i båden, med mindre der er en godkendt årsag.

 

3.3 Arbejde med bøjer, joller og lign

Ved drop og bjergning af bøjer skal motor enten være slukket eller som minimum i tomgang.

Ved slæb af mærker eller joller gøres dette ved en maximumshastighed på 5 knob og altid siddende på sædet.

Liner må aldrig fastbindes til en person

 

3.4 Kørsel med Klubbens motorbåde

Ved transport af klubbens motorbåde skal Procedure for lån og kørsel af RIB følges. Denne udleveres af ungdomslederen.

4 Jollesejlads

Der skal ved jollesejlads hvor sejlere er under 15 år, altid være udpeget en brovagt på havnen.

Der må kun sejles i dagslys (Fra solopgang til 30 min før solnedgang).

 

4.1 Selvtræning fra den 15. april til og med den 15. oktober

 

4.1.1 Sejlere under 15 år.

Sejlere under 15 år har mulighed for at selvtræne i klubbens joller og egne joller uden for de normale træningspas. Sejleren skal være godkendt til dette gennem deres daglige træner og der gælder i øvrigt følgende regler:

 • Forinden skal der være en underskrevet godkendelse fra forældre.
 • Sejleren skal altid have minimum 2 andre sejlere med sig på vandet
 • Sejleren har lagt en klar plan for træningen (hvor og hvor længe)
 • Der skal altid være en brovagt på land der holder aktivt øje med sejlerne

 

4.1.2 Sejlere over 15 år.

Sejlere over 15 år har mulighed for at selvtræne i klubbens og egne joller uden for de normale træningspas.  Sejleren skal være godkendt til dette gennem deres daglige træner.

Forinden skal der være en underskrevet godkendelse fra forældre.

Ved godkendelsen skal sejleren informeres om:

 • At tilstræbe at sejle med andre
 • At planlægge sin sejlads (hvor og hvor længe)
 • Altid have en livline på land som er informeret når man er taget ud og kommet hjem.

 

4.2 Påklædning

Sommer 15. april – 15. oktober

 • Godkendt svømmevest
 • Tøj tilpasset vejret

Vinter 15- oktober – 15 april

 • Godkendt redningsvest
 • Tørdragt/vintervåddragt
 • Varmt tøj
 • Orange/gule BIBS, evt hue

 

5 Sejlads i klubbens joller

 

5.1 Optimistjoller

Klubbens optimist joller må ikke bruges hvis de ikke er korrekt tilrigget og følgende udstyr er i jollen.

 • Fangeline
 • Mastesikring
 • Opdrift moduler
 • Pøs
 • Pagaj

Fejl og mangler på klubbens joller udbedres af sejlerne selv. Ved behov for hjælp kontaktes Ungdomslederen

 

5.2 Feva

Klubbens Feva-joller må ikke bruges hvis de ikke er korrekt tilrigget og følgende udstyr er i jollen.

Fangeline

Korrekt sejlføring

Altid 8-tals-knob på skøde

Fejl og mangler skal udbedres af sejlerne selv. Ved behov for hjælp kontaktes materialemand: Peter Hertling

 

5.3 29’er

Klubbens 29er-joller må ikke bruges hvis de ikke er korrekt tilrigget og følgende udstyr er i jollen.

Korrekt sejlføring

Altid 8-tals-knob på skøde

Fejl og mangler skal udbedres af sejlerne selv. Ved behov for hjælp kontaktes materialemand: Ungdomslederen

 

5.4 Laser

Klubbens Laser-joller må ikke bruges hvis de ikke er korrekt tilrigget og følgende udstyr er i jollen.

Fangeline

Altid 8-tals-knob på skøde

Fejl og mangler skal udbedres af sejlerne selv. Ved behov for hjælp kontaktes materialemand: Ungdomlederen

 

5.5 Brovagt

Ved sejlads med børn under 16 år skal der være en brovagt til stede.

Brovagten skal være fysisk til stede på havnen og have læst og være bekendt med ”Instruktion for Brovagt” som er slået op på opslagstavlen. Instruktion for Brovagt kan også udleveres af ungdomslederen.

Brovagten skal kunne betjene klubbens VHF’er

Brovagten skal være i stand til at kunne tilkalde hjælp (være i besiddelse af en mobiltelefon)

 

5.6 Træning og Træner

Alle trænere skal have modtaget førstehjælps-kursus indenfor 2 år.

Træneren tager ikke på vandet før:

 • At have undersøgt vind og vejrforhold
 • At have haft hilst på Brovagten og tjekket VHF forbindelsen og dermed har afstemt og afprøvet hvilken kanal der bruges
 • Tjekket sejlerne af på en liste, informeret dem om vind og vejrforhold, mødested på vandet, og dagens træning
 • Sikret at alle sejlere er korrekt påklædt til forholdene og at deres joller er sikkerhedsmæssigt forsvarlige.
5.7 Specielt ved træning af Optimist hold

Nedenstående er en guideline for hvor mange sejlere der bør være pr. træner. Ud over vindforhold bør årstid,  strøm, vindretning og temperaturer samt hvor meget andet aktivitet der er på vandet også tages med i betragtning.

Det er trænerne der vurdere og beslutter hvordan træningen skal forgå på bla.baggrund af vejr og vindforhold.

 

Vind / Niveau 0-3 m/sek. 3-5 m/sek. 5-7 m/sek. 7-10 m/sek. Over 10
Opstart 4 joller pr træner 3 joller pr træner 1 jolle pr. træner Ingen sejlads Ingen sejlads
C-sejler 8 joller pr træner 8 joller pr træner 6 joller pr. træner 2 joller pr træner Ingen sejlads
B-sejler 10 joller pr træner 10 joller pr træner 10 joller pr. træner 8 joller pr. træner 4 joller pr træner
A-sejler 12 joller pr. træner 12 joller pr træner 12 joller pr. træner 12  joller pr. træner 8 både pr træner

 

Begynder og C-niveau

Træner skal sikre sejlernes joller for fejl og mangler inden søsætning

Sejlerne må ikke sejle fra broen før træner er klar til at hjælpe fra vand.

 

5.8 Sejlads i klubbens kølbåde:  J80

Før sejlads skal skipper/bådsmand altid sikre at følgende udstyr er i båden, er funktionelt og fri for skader.

Førstehjælpskasse

Slæbe trodse

Håndholdt VHF

1 kniv fastgjort med line

Checkliste

Fejl eller mangler udbedres af sejlerne selv. Ved behov for hjælp kontaktes KDY’s bådsmand. Efter vurdering af situationen kan der evt. gives dispensation.

 

5.8.1 Krav til skipper/bådsmand af klubbens J80er

Skipperen af fartøjet skal være i besiddelse af duelighedsbevis, og være godkendt som Skipper af KDY.

 

5.9 Arrangementer og Events i klubben.

Ved stævner og andre arrangementer hvor der er aktiviteter på vand skal der altid være en udpeget en brovagt.

Fartøjer som lånes af private eller andre klubber til brug for stævner eller events arrangeret af KDY ungdomscenter, er underlagt samme krav som brug af klubbens egen motorbåde se afs. 3 Sejlads med klubbens motorbåde (planende)

 

6. Registrering af og opfølgning på nærved og uønskede hændelser

Det er alle medlemmers ansvar at være observante og tilskynde til egen og andres sikkerhed.

KDYs Ungdomsudvalg skal informeres ved nærved eller uønskede hændelser.

Udvalget vil analysere hændelsen og efterfølgende vurdere hvilke tiltag der til for at undgå liggende situationer. Dette arbejde bør være afsluttet og godkendt af KDY’s sikkerhedsudvalg senest 2 måneder efter hændelsen.

 

7. Forkortelser:

MOB: Mand Over Bord

RIB: Rigid Inflatable Boat

VHF: Very High Frequency

Sprog / Language