KDY’s

Fonde

Oscar Hendriksen, Lars Hendriksen and Lars Stenfeldt Hansen (Yachtklubben Furesøen)

Fonde i KDY til støtte af sejlerne

Der er i alt tre fonde i KDY: OL fondKDY’s fond til støtte for international kapsejlads samt en lånefond:

KDY har etableret en række fonde, der alle har til formål at yde økonomisk støtte til unge sejlere i deres bestræbelser på at komme til at repræsentere dansk sejlsport ved internationale mesterskabsstævner. Støtte kan gives som tilskud til kampagner eller som rentefri bådlån.

Til at forestå fondenes daglige ledelse har KDY’s bestyrelse nedsat et udvalg med følgende sammensætning:

Klubbens Formand
Klubbens Kasserer
Klubbens elite-udvalgsformand
Klubbens ansatte med indsigt inden for talentudvikling og elitesejlsport

Udvalgets opgave er dels at fremskaffe midler til fondene, dels at beslutte uddeling på KDY’s vegne. Udvalget skal i relevant omfang søge rådgivning fra andre udvalgsformænd. Tildeling såvel som afslag på støtteansøgninger søges i videst muligt omfang motiveret, men kan også ske uden motivering.

KDY, Kongelig Dansk Yachtklub på Sjælland

Generelle støttekriterier

Medlemskab af KDY i minimum 12 måneder forud for ansøgningen. Sejlere, der ansøger om støtte fra KDY’s fonde, kan dog godt være medlemmer af flere klubber.
Sejlere, der modtager støtte fra KDY’s fonde, er forpligtet til at deltage i trænings- og undervisnings-seancer og aftalte PR aktiviteter i KDY,  samt til at kommunikere i klubbens medier.

Sejlere, der modtager støtte fra KDY’s fonde, forpligter sig til at sejle under KDY’s stander ved nationale såvel som internationale stævner.

For at kunne ansøge midler fra OL-fonden skal man være tilknyttet DS’ landsholdsprogram eller på anden måde tilhøre den absolutte verdenselite.

Ansøgning:

Der skal fremsendes motiveret ansøgning med budget. Såfremt sejler(ne) er tilknyttet DS’ landsholdsprogram skal et af DS godkendt budget medsendes ansøgningen. Ligeledes, skal sejlere, der er medlem af flere klubber, oplyse om eventuelle tildelinger af tilskud fra de øvrige klubber.  Såfremt en KDY sejler deltager på hold med sejlere fra andre klubber, skal der i forbindelse med ansøgning om støtte fra KDY’s fonde, oplyses om eventuelle støtteordninger, som denne måtte få fra andre klubber.

Ansøgningen skal stiles til KDY’s formand Anne Sofie Munk-Hansen på kdy@kdy.dk

Deadlines for ansøgninger til KDY’s fonde er 1. december og 1. juni. Ansøgninger vil blive behandlet umiddelbart derefter

Sprog / Language